reglement rommelmarkt

Reglement Rommelmarkt 2024

Reglement tijdens de jaarlijkse rommelmarkt op paasmaandag

 1. De rommelmarkt gaat door op paasmaandag, 01.04.2024 en wordt ingericht door de Sport- en VriendenKring van de strafinrichting Merksplas.
 2. Plaats van het gebeuren omvat de terreinen van Merksplas Kolonie, nader bepaald :
  - Kapel Kolonie en omliggend terrein (zone A);
  - Kapelstraat + verlenging tot ringvaart (zone C+D)
  - Hoeve en omliggend terrein(zone F);
  - O.A.C.-gebouw
  - weide tussen OCPP en begraafplaats (parkeerzone A)
  - Weide tussen strafinrichting en Steenweg op Rijkevorsel (parkeerzone B)
 3. De Sport- en VriendenKring van de strafinrichting Merksplas is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen en verwondingen door misbruik/negeren van wetten en regels. Aanvechtingen mogen alleen worden behandelt door de rechtbank van Turnhout: Kasteelplein 1 – 2300 Turnhout.
 4. Er is een verplichte parking voor de bezoekers, vermits er een algemeen parkeerverbod van kracht is de dagen voor en de dag van de markt zelf op de gehele site en omgeving van de kolonie. Bewoners hebben het recht zich te parkeren aan hun woningen. Bezoekers die zich schuldig maken aan foutparkeren, zullen door de bevoegde instanties verwijderd/beboet worden (zie politiereglement).
 5. De marktzone is VOLLEDIG verkeersvrij tussen 7.30h en 17.00h. Tussen deze uren is het niet toegelaten zich met gemotoriseerde voertuigen in de afgebakende marktzone te begeven(uitgezonderd hulpdiensten en voertuigen organisatie). In de omgeving van de marktzone zijn er eveneens aangepaste verkeerssituaties van kracht.
 6. Enkel de gereserveerde ruimte mag worden ingenomen en het is door derden verboden ruimte af te bakenen. De plaatsen zullen worden aangeduid met de naam van de zone en de plaatsnummer (vb. A13, DL40, …) Het bordje telt als het midden van de plaats (3meter links en 3meter rechts van het bordje). Tevens waakt de standhouder erover dat er STEEDS 5 meter vrije ruimte is als doorgang voor de hulpdiensten aan de voorzijde van hun stand (de goederen mogen dus niet op de weg geplaatst worden) De plannen op de
  website zijn indicatief en niet bindend. Het plan geeft een indicatie ter verdeling van de zones en kan de dag zelf aangepast worden.
 7. Elke plaats dient op voorhand te worden gereserveerd via de website van www.svkm.be De Sport- en VriendenKring van de strafinrichting Merksplas kan standen verhuren of gratis ter beschikking stellen aan verenigingen, organisaties, instellingen en leden van svkm die niet moeten voldoen aan de beperkingen omschreven in art. 12 van dit reglement met uitzondering van die artikelen waarvan de verkoop op openbare plaatsen verboden of gereglementeerd is. Deze verenigingen, organisaties of instellingen sluiten met de Sport- en VriendenKring van de strafinrichting Merksplas op voorhand een overeenkomst hierover. De vereniging, organisatie of instelling die op deze wijze een stand verkrijgt, identificeert zich duidelijk op de rommelmarkt. In hun stand moet de naam en hun doelstelling worden vermeld. (Deze standen worden afgebakend met nadar en lint.)
 8. Het is niet toegelaten te koop aangeboden artikelen vast te maken aan bomen, bouwelementen of andere constructies. De Sport- en VriendenKring van de strafinrichting Merksplas is niet verantwoordelijk voor schade door de standhouders/bezoekers aan derden toegebracht en/of toegebracht aan roerende en/of onroerende goederen.
 9. De standen worden voor verkoop geopend vanaf 06.00 uur. De standen worden om 17.00 uur gesloten en dienen uiterlijk tegen 18.00 uur volledig ontruimd te zijn zodanig dat alle verkeer vanaf 18.00 uur opnieuw normaal kan plaatsvinden. Tevens mogen er zich geen voertuigen verplaatsen op de markt tussen 07.30h en 17.00h. Opbouwen van de kramen (geen goederen uitstellen of verkopen) mag vanaf paaszondag 12.00h.
 10. Er mag 1 voertuig OP de standplaats aanwezig zijn, deze mag zich echter niet verplaatsen tijdens de autovrije periode. De wagen die op de plaats staat moet volledig op de standplaats staan en mag in geen geval een andere ruimte innemen. De doorgang voor hulpdiensten moet steeds vrij blijven. Op vraag van de organisatie of de bevoegde overheden kan er beslist worden dat voertuigen dienen verplaatst te worden.
 11. Bij opruiming worden alle niet-verkochte goederen alsook het afval (dozen e.d.) meegenomen door de standhouder. Iedere standhouder verlaat zijn standplaats in dezelfde omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aankomst. Er wordt toegezien door de politie dat dit strikt wordt nageleefd. Tijdens het inladen zal de standhouder erover waken dat zijn voertuig geen hindernis vormt voor de andere standhouders en er ten allen tijde doorgang is voor hulpdiensten en andere weggebruikers.
 12. Het is verboden op de terreinen om enige vorm van vuur te maken (vuurkorf, barbecue, …)
 13. Het is ten strengste verboden op de rommelmarkt, of in de omliggende omgeving (zone rommelmarkt, omschreven in het politiereglement) – zowel te koop als gratis – voedingsmiddelen aan te bieden (Frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken, …). Dit is enkel mogelijk door de Sport- en VriendenKring van de strafinrichting Merksplas. Verder is ten strengste verboden te verkopen : bloemen, planten, droogbloemen, bloembollen, groenten, fruit, levende dieren, video- en audiocassettes, dvd’s, compact- en minidisks en alle andere artikelen waarvan de verkoop op openbare markten verboden is. Onder andere publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edelmetalen, gesteenten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, namaakjuwelen, medische apparatuur, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 03.04.1995 ‘de wetgeving op de ambulante handel’. Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en naar uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn. Goederen die strijdig met dit artikel te koop aangeboden worden, zullen door de Sport- en VriendenKring van de strafinrichting Merksplas verwijderd worden en in bewaring gehouden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement zullen aan de bevoegde overheden overgemaakt worden.
 14. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van de Sport- en VriendenKring van de strafinrichting Merksplas, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden zijn stand te ontruimen. In dat geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.
 15. Door deelname verklaart iedere standhouder zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en spoedig in de meest gunstige zin opgelost. Standhouders/bezoekers die zich niet gedragen naar het reglement of naar een overeenkomst na een geschil kunnen verzocht worden onmiddellijk de terreinen te verlaten. In dat geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien. Het reglement in bindend voor alle deelnemende partijen.
 16. Wanneer een standhouder afzegt, om welke reden dan ook langer dan 48h op voorhand, kan deze een terugbetaling vragen (zaterdag 06 uur in de ochtend). De standplaats zal dan worden doorverkocht aan de mensen op de reservelijst. Evenals verliest de afzeggende partij wel het recht om zich het komende jaar in te schrijven met voorrang en zal deze standhouder, indien deze terug wenst deel te nemen, zich als 'nieuwe standhouder' dienen in te schrijven.
 17. De parking wordt uitgebaat door de Berketrekkers. Zij zullen in samenspraak met de politie het verkeer leiden naar de parking. Zij zullen per geparkeerde auto één euro ontvangen.
 18. Wildkamperen wordt door de gemeente niet toegelaten, rond de kapel en op de terreinen van de rommelmarkt (kolonie) kan niet worden gekampeerd. Kamperen kan op de daarvoor voorziene campings (Breebos 03/314.59.56 en Molenzijdse heide 014/63.39.29)
 19. De gebouwen van de boerderij zijn voor veiligheidsredenen afgekeurd door officiële instanties van de gemeente Merksplas. Het betreden van de gebouwen is ten strengste verboden en de organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (onder toezicht van de politie).
 20. De gebouwen van de OAC zijn enkel toegankelijk voor SVKM en hulpdienstmedewerkers (Rode Kruis, politie, brandweer, gemeente, …). Het is in geen geval toegelaten, aan personen vreemd aan de voorgaand opgenoemde diensten, de gebouwen van OAC te betreden zonder nadrukkelijke toelating van deze diensten. Enige uitzondering hierop toegestaan zijn personen die beroep wensen te doen op de diensten van het Rode Kruis.
 21. In kader van de GDPR: Persoonlijke gegevens die door SVKM worden gevraagd worden enkel gebruikt voor de rommelmarkt. Uw gegevens worden veilig bewaard en worden nooit, op welke vorm dan ook, verder verdeeld naar derden. Iedereen heeft het recht om zijn of haar gegevens uit onze bestanden te laten wissen (meer info)


Dit reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de bestuursleden van de Sport- en VriendenKring van de
strafinrichting Merksplas op het online overleg van 03/12/2023.